Magazin
27 Mayıs 2014 10:54 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:13

Nebahat Çehre, Nuri Bilge Ceylan için neler söyledi?

Yılmaz Gü­ne­y'­in 4,5 yıl ev­li kal­dı­ğı oyun­cu Ne­ba­hat Çeh­re, Nuri Bilge Cey­la­n'­ın ver­di­ği poz ve ödül hak­kın­da ko­nuş­tu.

Can­nes Film Fes­ti­va­li'nde 'Kış Uy­ku­su­' fil­miy­le Al­tın Pal­mi­ye ka­za­nan ün­lü yö­net­men Nu­ri Bil­ge Cey­la­n'­ın ödü­lü­nü alır­ken; 32 yıl ön­ce ay­nı ödü­lü alan Yıl­maz Gü­ney'in po­zu­nu ver­me­si dik­kat çek­miş­ti.

"İKİ BAŞARILI İNSAN BİRBİRİNİ SELAMLAMIŞ OLDU"
Ceylan'ın Yılmaz Güney gibi poz vermesini değerlendiren Çeh­re, "Şu ara­lar ül­ke­mi­zin böy­le ba­şa­rı­la­ra ve mut­lu­luk­la­ra ih­ti­ya­cı var. Nu­ri Bil­ge Cey­la­n'­ın, o po­zu ver­me­si çok gü­zel. Tak­dir edi­le­cek bir dav­ra­nış. İki ba­şa­rı­lı in­san bir­bi­ri­ni se­lam­la­mış ol­du. İki­si de çok de­ğer­li in­san­lar. Onur duy­du­m" de­di.