Medya
16 Mar 2013 13:14 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:05

"TÜRKİYE'YE ŞERİAT GELECEK!" LEVENT KIRCA'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ!

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni olan Levent Kırca'ya göre Türkiye şeriata gidiyor.

Rakı kadehiyle Sözcü Gazetesi'ne poz veren Levent Kırca, Türkiye'ye şeriat geleceğini iddia etti. "Hapse atmıyorlar ama elimi kolumu bağladılar. Memleketin halini bana sunma hakkı verilmiyor" diyen Kırca, daha önce Fatih Altaylı ile yaşadığı polemiğe gönderme yaparak Altaylı'ya 'Salak' dedi.

Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Levent Kırca, yerel seçimlerde aday olabileceğinin sinyalini de verdiç. Kırca CHP'nin kalesi iki ilçeyi gözüne kestirdi.

İŞTE O RÖPORTAJIN ÖNE ÇIKAN SATIRLARI
Ye­rel se­çim­ler yak­la­şı­yor, yi­ne aday ol­ma­yı dü­şü­nü­yor musunuz?

İş­çi Par­ti­si ba­na "Gel se­ni şur­adan aday ya­pa­lı­m" der­se, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na aday­lı­ğı­mı ko­ya­rım el­bet­te.

İs­tan­bu­l'­un han­gi il­çe­le­ri ola­bi­lir?

Ka­dı­köy ola­bi­lir, Be­şik­taş ola­bi­lir.

ŞEREFE KADEH KALDIRIYORUM
Bi­li­yor­su­nuz Türk Ha­va Yol­- la­rı­'n­da uy­gu­la­nan giz­li al­kol ya­sa­ğı hâ­lâ sü­rü­yor...

(Gü­lü­yor) Es­ki­den Ana­do­lu tur­ne­si­ne çı­kın­ca, ak­şam oyu­nu­mu­zu oy­nar, ar­dın­dan be­le­di­ye baş­ka­nı ya da em­ni­yet mü­dü­rüy­le ye­me­ğe çı­kar, bi­rer ka­deh içip öy­le ote­li­mi­ze gi­dip ya­tar­dık. AK­P'­den son­ra tur­ne­ler­de­ki bir iki ka­deh­lik ke­yif­ler de or­ta­dan kalk­tı. Res­mi de­ğil ama el al­tın­dan al­kol ya­sak­lan­dı. Tür­ki­ye­'yi çok gez­di­ğim için bu ya­sa­ğı en iyi gö­ren ki­şi­ler­den bi­ri de be­nim. Türk Ha­va Yol­la­rı­'na ge­lin­ce; Val­la bi­zim uçak­la­rın üze­rin­de çar­şaf ni­ye yok, ben ona şa­şı­rı­yo­rum. Uça­ğı bı­rak, bir sü­re son­ra so­kak­ta al­kol­lü do­la­şan­la­rı fa­la­ka­ya ya­tı­rır­lar­sa hiç şaş­ma­ya­ca­ğım. Ha­di ba­ka­lım, Türk Ha­va Yol­la­rı­'nın şe­re­fi­ne içi­yo­rum (gü­lü­yor).

ŞERİATA GİDEN TÜRKİYE'DE ELBETTE KADIN DÖVÜLECEKTİR
Ti­yat­ro ve si­ne­ma ne durumda?

Si­ne­ma ve ti­yat­ro­nun du­ru­mu tam bir fe­la­ket. Sa­lo­nu­muz yok, gö­çe­be oy­nu­yo­ruz. Ama bun­lar sa­na­ta kar­- şı za­ten. Hey­ke­le kar­şı, ope­ra­ya kar­şı, ba­le­ye kar­şı... Ba­le­de­ki kı­zın çıp­lak ba­ca­ğı­nı ka­pat­mak is­ti­yor. Oy­sa o ba­cak, ha­re­ket­le­ri ra­hat ya­pa­bil­sin di­ye açık­ta­dır. Er­kek­ler bak­sın di­ye de­ğil. Zih­ni­yet me­se­le­si iş­te.

Ka­dı­na şid­det ko­nu­su gi­de­rek en­di­şe ve­ri­ci bo­yut­la­ra ula­şı­yor...

Şe­ri­ata doğ­ru gi­den Tür­ki­ye­'de el­bet­te ka­dın ezi­le­cek­tir, dö­vü­le­cek­tir, ör­tü­ne­cek­tir. Ata­türk, seç­me ve se­çil­me hak­kı­nı Fran­sa­'dan ön­ce tes­lim et­miş ka­dın­la­rı­mı­za. Bu­gün bu­nun üs­tü­nü ör­tü­yor­lar.

KIRCA ATEİST Mİ
Ba­zı­la­rı "Le­vent Kır­ca ate­ist­ti­r" di­yor...

(Gü­lü­yor) El­bet­te ate­ist bir adam de­ği­lim. Evim­den çı­kar­ken de sah­ne­ye çı­kar­ken de dua­mı ede­rim. Ben bu­nu bu­gü­ne ka­dar hiç­bir rö­por­ta­jım­da söy­le­me­miş­ken, şim­di söy­le­mek mec­bu­ri­ye­tin­de ka­lı­yo­rum. Çün­kü be­nim der­dim din­le de­ğil. Be­ni din­le kar­şı kar­şı­ya koy­ma­sın­lar di­ye söy­lü­yo­rum.

SALAK FATİH ALTAYLI
Sanatçılar olan biteni görmüyorlar mu?

Görmez olurlar mı? Sadece işlerine gelmiyor. Yandaş olan bazı sanatçıların vatan haini olduklarını söyledim, kızdılar. Türkiye'nin bölünmesine çalışmak vatan hainliği değil mi? Bana televizyonda, adı lazım değil, salağın biri 'Sen bunları gündeme gelmek için mi yapıyorsun?' diye soruyor. İnsan gündeme gelmek için hapse girmeyi göze alabilir mi? Gündeme gelsem AKP tarafına katılırım, ihya olurum.