Medya
19 Oca 2014 12:19 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:53

Sözcü yazarından Athena Gökhan yorumu! Dine dönen parayı buluyor!

Sözcü yazarı magazin gündemini uzun bir süre işgal eden Gökhan'a sert çıktı.

Türkiye, 1 hafta boyunca Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un abdest alırken ve dua ederken çekilen fotoğraflarını konuştu. Sözcü yazarı Oray Eğin de bugünkü köşesini bu konuya ayırdı. "Mu­ha­fa­za­kar roc­kçı Gök­han da bir­den iş yap­ma­ya, ek­ran­la­ra çık­ma­ya, pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dı… Unu­tul­muş­ken, Lon­dra­’da mü­te­va­zı bir da­ire­yi ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şır­ken üs­te­lik. Du­ma­n’­ın so­lis­ti Ka­an Tan­gö­ze, ya da Ras­hit Gru­bu me­se­la ne­den ek­ran­la­ra çı­ka­mı­yor, bu pa­ra­la­rı ka­za­na­mı­yor is­ter is­te­mez me­rak edi­yo­rum." dedi.

İŞTE ORAY EĞİN'İN O YAZISI
Ta­bi­i ki At­he­na­’nın so­lis­ti Gök­han Özo­ğu­z’­u ye­di ya­şın­dan be­ri ta­nı­mı­yo­rum, o yüz­den sa­hi­den de söy­le­di­ği gi­bi o yaş­ta na­maz kı­lıp kıl­ma­dı­ğı­nı da bil­mi­yo­rum. Sö­zü­ne gü­ven­mek­ten baş­ka se­çe­ne­ğim yok. Ama en azın­dan ha­ya­tı­nın bü­yük bir kıs­mın­da na­maz­la, din­le, du­ay­la hiç­bir il­gisi ol­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­yo­rum. Dört se­ne ön­ce ken­di­ni ye­ni­den ya­rat­ma­ya baş­la­dı Gök­han. Ön­ce bü­tün kö­tü alış­kan­lık­lar bı­ra­kıl­dı, de­toks ya­pıl­dı, son­ra­dan sa­kin bir ha­yat kur­ma­nın yo­lu­nu seç­ti. Dövmelerini bile sildirdi.

LEYLA'DAN GEÇTİ, MEVLA'YI BULDU
Kı­sa­ca Ley­la­’dan geç­ti, Mev­lâ­’yı bul­ma yol­la­rın­da iler­le­di. Ne ga­rip ki, bir za­man­lar aşk ya­şa­dı­ğı Se­lin Tok­tay da bir­kaç se­ne ön­ce ben­zer bir yo­lu seç­miş­ti. Ha­tır­lı­yo­rum, Gök­han uğ­ru­na roc­k’­çı­nın kız ar­ka­da­şı ro­lü­ne bü­rün­müş­tü o za­man­lar. Döv­me­ler, pi­er­cin­g’­ler… O rol bit­ti, mu­ha­fa­za­kâr iş ada­mı­nın eşi ro­lü­ne bü­rün­dü; o döv­me­ler si­lin­di, um­re­ye bi­le git­ti. Ken­di ta­bi­riy­le ‘ya­rı ka­pan­dı­’ ve mu­ta­as­sıp bir işa­da­mı­na ge­lin git­ti Kay­se­ri­’ye.

Türk roc­k’­ının ka­yıp ku­şa­ğı mı aca­ba Gök­han? Kim bi­lir… Bel­ki de rock ta­ri­hin­de­ki mi­to­lo­jik ken­di­ni bul­ma hi­kâ­ye­le­ri­ne özen­miş de ola­bi­lir­ler. Bob Dyla­n di­ni sor­gu­la­ma­dı, Leo­nard Co­he­n’­in ken­di­si­ni Bu­dist ta­pı­na­ğı­na ka­pat­ma­sı ve ta­bi­i ki Cat Ste­vens. İşin acık­lı ta­ra­fı bu isim­ler dün­ya­yı sar­sıp ta­ri­he epey bir mal­ze­me bı­rak­tık­tan son­ra bu sor­gu­la­ma­ya gi­riş­ti. At­he­na­’yı ise ya­kın ta­ri­hin bi­le ha­tır­la­yıp ha­tır­la­ma­dı­ğın­dan emin de­ği­lim. Ne ya­lan söy­le­ye­yim ha­ya­tı­nın son yıl­la­rın­da Gü­len Ce­ma­ati’­ne ya­na­şan bir Cem Ka­ra­ca bi­le de­ğil Gök­han. Ma­ce­ra­sı­nı ya­kın­dan iz­le­me­ye de­vam ede­ce­ğim; Gök­ha­n’­ın bu ara­yı­şın­da sa­mi­mi ol­du­ğu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Aniden namaza başladılar.

UMREYE GİDEN EKRANDA PROGRAM SAHİBİ OLUYOR
Ama Tür­ki­ye­’de di­ni du­yar­lı­lık­la­rı ön pla­na çı­kar­ma­nın kat­ma de­ğer sağ­la­dı­ğı­nı da bi­li­yo­rum. Ka­ri­ye­ri bit­miş bir Bur­cu Gü­ne­ş’­in ani­den ka­pa­nıp um­re po­zu ver­me­si bo­şu­na mı? Se­da Sa­ya­n’­ın, Gül­ben Er­ge­n’­in ben­zer zi­ya­ret­le­ri… Um­re­ye gi­den ek­ran­da prog­ram sa­hi­bi olu­yor. Bir ara­lar ga­ze­te­ci­ler ken­di ai­le ağaç­la­rın­dan ‘tür­ban­lı ak­ra­ba­’ ara­yı­şı­na gi­riş­miş­ler­di, An­ka­ra­’nın gö­zü­ne gi­re­bil­mek için. “An­nem ba­şör­tü­lü ol­du­ğu için çok çek­tim” ya­zı­la­rı dö­şen­di. Şu son 10 yıl­da ne çok in­san bir an­da ken­di geç­mi­şi­ni ye­ni­den yaz­ma­ya baş­la­dı; ani­den na­ma­za baş­la­yan­lar be­lir­di…

GÖKHAN DA BİRDEN PARA KAZANMAYA BAŞLADI
Mu­ha­fa­za­kar roc­k’­çı Gök­han da bir­den iş yap­ma­ya, ek­ran­la­ra çık­ma­ya, pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dı… Unu­tul­muş­ken, Lon­dra­’da mü­te­va­zı bir da­ire­yi ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şır­ken üs­te­lik. Du­ma­n’­ın so­lis­ti Ka­an Tan­gö­ze, ya da Ras­hit Gru­bu me­se­la ne­den ek­ran­la­ra çı­ka­mı­yor, bu pa­ra­la­rı ka­za­na­mı­yor is­ter is­te­mez me­rak edi­yo­rum.

MEĞER BAŞBAKANLIK NASIL YAKINDAN TAKİP EDİYORMUŞ?
Be­ni da­ha da şa­şır­tan ge­çen yaz Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da Gök­ha­n’­ın Baş­ba­kan­lı­k’­tan da­vet al­ma­sı ol­du. Baş­ba­kan ayak­lan­ma­la­rı bas­tır­mak için bir grup in­san­la gö­rüş­müş­tü, ha­ni Ne­ca­ti Şaş­maz fa­lan da var­dı. Yan­daş­la­ra ve bi­at eden­le­re açık bu top­lan­tı­ya Gök­han da da­vet­liy­di… Git­me­di. Git­me­di ama da­vet edil­me­si, o ka­dar in­san ara­sın­dan se­çil­me­si, ha­tır­lan­ma­sı bi­le il­ginç de­ğil mi? Baş­ba­kan­lık na­sıl ça­lı­şı­yor­muş me­ğer­se, na­sıl ya­kın­dan ta­kip edi­yor­lar­mış ün­lü­le­ri… Ön­ce o da­vet… Şim­di de “O Ses”…