Medya Günlüğü
19 Oca 2014 12:19 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:53

Sözcü yazarından Athena Gökhan yorumu! Dine dönen parayı buluyor!

Sözcü yazarı magazin gündemini uzun bir süre işgal eden Gökhan'a sert çıktı.

Sözcü yazarından Athena Gökhan yorumu! Dine dönen parayı buluyor!
Türkiye, 1 hafta boyunca Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un abdest alırken ve dua ederken çekilen fotoğraflarını konuştu. Sözcü yazarı Oray Eğin de bugünkü köşesini bu konuya ayırdı. "Mu­ha­fa­za­kar roc­kçı Gök­han da bir­den iş yap­ma­ya, ek­ran­la­ra çık­ma­ya, pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dı… Unu­tul­muş­ken, Lon­dra­’da mü­te­va­zı bir da­ire­yi ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şır­ken üs­te­lik. Du­ma­n’­ın so­lis­ti Ka­an Tan­gö­ze, ya da Ras­hit Gru­bu me­se­la ne­den ek­ran­la­ra çı­ka­mı­yor, bu pa­ra­la­rı ka­za­na­mı­yor is­ter is­te­mez me­rak edi­yo­rum." dedi.

İŞTE ORAY EĞİN'İN O YAZISI
Ta­bi­i ki At­he­na­’nın so­lis­ti Gök­han Özo­ğu­z’­u ye­di ya­şın­dan be­ri ta­nı­mı­yo­rum, o yüz­den sa­hi­den de söy­le­di­ği gi­bi o yaş­ta na­maz kı­lıp kıl­ma­dı­ğı­nı da bil­mi­yo­rum. Sö­zü­ne gü­ven­mek­ten baş­ka se­çe­ne­ğim yok. Ama en azın­dan ha­ya­tı­nın bü­yük bir kıs­mın­da na­maz­la, din­le, du­ay­la hiç­bir il­gisi ol­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­yo­rum. Dört se­ne ön­ce ken­di­ni ye­ni­den ya­rat­ma­ya baş­la­dı Gök­han. Ön­ce bü­tün kö­tü alış­kan­lık­lar bı­ra­kıl­dı, de­toks ya­pıl­dı, son­ra­dan sa­kin bir ha­yat kur­ma­nın yo­lu­nu seç­ti. Dövmelerini bile sildirdi.

LEYLA'DAN GEÇTİ, MEVLA'YI BULDU
Kı­sa­ca Ley­la­’dan geç­ti, Mev­lâ­’yı bul­ma yol­la­rın­da iler­le­di. Ne ga­rip ki, bir za­man­lar aşk ya­şa­dı­ğı Se­lin Tok­tay da bir­kaç se­ne ön­ce ben­zer bir yo­lu seç­miş­ti. Ha­tır­lı­yo­rum, Gök­han uğ­ru­na roc­k’­çı­nın kız ar­ka­da­şı ro­lü­ne bü­rün­müş­tü o za­man­lar. Döv­me­ler, pi­er­cin­g’­ler… O rol bit­ti, mu­ha­fa­za­kâr iş ada­mı­nın eşi ro­lü­ne bü­rün­dü; o döv­me­ler si­lin­di, um­re­ye bi­le git­ti. Ken­di ta­bi­riy­le ‘ya­rı ka­pan­dı­’ ve mu­ta­as­sıp bir işa­da­mı­na ge­lin git­ti Kay­se­ri­’ye.

Türk roc­k’­ının ka­yıp ku­şa­ğı mı aca­ba Gök­han? Kim bi­lir… Bel­ki de rock ta­ri­hin­de­ki mi­to­lo­jik ken­di­ni bul­ma hi­kâ­ye­le­ri­ne özen­miş de ola­bi­lir­ler. Bob Dyla­n di­ni sor­gu­la­ma­dı, Leo­nard Co­he­n’­in ken­di­si­ni Bu­dist ta­pı­na­ğı­na ka­pat­ma­sı ve ta­bi­i ki Cat Ste­vens. İşin acık­lı ta­ra­fı bu isim­ler dün­ya­yı sar­sıp ta­ri­he epey bir mal­ze­me bı­rak­tık­tan son­ra bu sor­gu­la­ma­ya gi­riş­ti. At­he­na­’yı ise ya­kın ta­ri­hin bi­le ha­tır­la­yıp ha­tır­la­ma­dı­ğın­dan emin de­ği­lim. Ne ya­lan söy­le­ye­yim ha­ya­tı­nın son yıl­la­rın­da Gü­len Ce­ma­ati’­ne ya­na­şan bir Cem Ka­ra­ca bi­le de­ğil Gök­han. Ma­ce­ra­sı­nı ya­kın­dan iz­le­me­ye de­vam ede­ce­ğim; Gök­ha­n’­ın bu ara­yı­şın­da sa­mi­mi ol­du­ğu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Aniden namaza başladılar.

UMREYE GİDEN EKRANDA PROGRAM SAHİBİ OLUYOR
Ama Tür­ki­ye­’de di­ni du­yar­lı­lık­la­rı ön pla­na çı­kar­ma­nın kat­ma de­ğer sağ­la­dı­ğı­nı da bi­li­yo­rum. Ka­ri­ye­ri bit­miş bir Bur­cu Gü­ne­ş’­in ani­den ka­pa­nıp um­re po­zu ver­me­si bo­şu­na mı? Se­da Sa­ya­n’­ın, Gül­ben Er­ge­n’­in ben­zer zi­ya­ret­le­ri… Um­re­ye gi­den ek­ran­da prog­ram sa­hi­bi olu­yor. Bir ara­lar ga­ze­te­ci­ler ken­di ai­le ağaç­la­rın­dan ‘tür­ban­lı ak­ra­ba­’ ara­yı­şı­na gi­riş­miş­ler­di, An­ka­ra­’nın gö­zü­ne gi­re­bil­mek için. “An­nem ba­şör­tü­lü ol­du­ğu için çok çek­tim” ya­zı­la­rı dö­şen­di. Şu son 10 yıl­da ne çok in­san bir an­da ken­di geç­mi­şi­ni ye­ni­den yaz­ma­ya baş­la­dı; ani­den na­ma­za baş­la­yan­lar be­lir­di…

GÖKHAN DA BİRDEN PARA KAZANMAYA BAŞLADI
Mu­ha­fa­za­kar roc­k’­çı Gök­han da bir­den iş yap­ma­ya, ek­ran­la­ra çık­ma­ya, pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dı… Unu­tul­muş­ken, Lon­dra­’da mü­te­va­zı bir da­ire­yi ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şır­ken üs­te­lik. Du­ma­n’­ın so­lis­ti Ka­an Tan­gö­ze, ya da Ras­hit Gru­bu me­se­la ne­den ek­ran­la­ra çı­ka­mı­yor, bu pa­ra­la­rı ka­za­na­mı­yor is­ter is­te­mez me­rak edi­yo­rum.

MEĞER BAŞBAKANLIK NASIL YAKINDAN TAKİP EDİYORMUŞ?
Be­ni da­ha da şa­şır­tan ge­çen yaz Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da Gök­ha­n’­ın Baş­ba­kan­lı­k’­tan da­vet al­ma­sı ol­du. Baş­ba­kan ayak­lan­ma­la­rı bas­tır­mak için bir grup in­san­la gö­rüş­müş­tü, ha­ni Ne­ca­ti Şaş­maz fa­lan da var­dı. Yan­daş­la­ra ve bi­at eden­le­re açık bu top­lan­tı­ya Gök­han da da­vet­liy­di… Git­me­di. Git­me­di ama da­vet edil­me­si, o ka­dar in­san ara­sın­dan se­çil­me­si, ha­tır­lan­ma­sı bi­le il­ginç de­ğil mi? Baş­ba­kan­lık na­sıl ça­lı­şı­yor­muş me­ğer­se, na­sıl ya­kın­dan ta­kip edi­yor­lar­mış ün­lü­le­ri… Ön­ce o da­vet… Şim­di de “O Ses”…