Medya
28 Oca 2016 17:30 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 18:19

Sözcü Başyazarı: Selahattin Demirtaş'a oy veren ahmaklar!..

Sözcü Başyazarı Rahmi Turan, "Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın te­miz ve ma­sum gö­rü­nüş­lü yü­zü­nün ar­ka­sın­da, yü­re­ği kin­den ka­ra­rmış bir ruh ya­tı­yor!" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmayla ilgili olarak "İki­si de Tür­ki­ye­’ye ha­in­ce sal­dır­dı" ifadesini kullanan Sözcü Başyazarı Rahmi Turan, "Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın te­miz ve ma­sum gö­rü­nüş­lü yü­zü­nün ar­ka­sın­da, yü­re­ği kin­den ka­ra­rmış bir ruh ya­tı­yor! Se­çim­de, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir gi­bi kent­ler­de ona oy ve­ren bir kı­sım ah­mak­lar, bu­nu ye­ni ye­ni an­lı­yor" dedi.

Rahmi Turan, yazısında "PKK çe­te­si Gü­ney­do­ğu­’da sı­kış­tı­ğı için pa­ça­sı tu­tu­şan De­mir­taş, An­ka­ra­’nın te­rö­rist­ler­le mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­tul­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­lar­dan mü­da­hil ol­ma­la­rı­nı is­te­di, Ley­la Za­na da ona des­tek ver­di" görüşünü dile getirdi.

Rahmi Turan'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (28 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın gö­rüş­me­yi ka­bul et­ti­ği HDP Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na ve HDP Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da “Tür­ki­ye ve Kürt­le­r” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta ko­nuş­tu.

İki­si de Tür­ki­ye­’ye ha­in­ce sal­dır­dı ta­bi­i…

Ya­hu siz­ler Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin mil­let­ve­kil­le­ri de­ğil mi­si­niz? Al­dı­ğı­nız bal­lı ma­aş­la­rı cep­le­ri­ni­ze in­dir­me­si­ni bi­li­yor, dev­le­tin ni­met­le­rin­den so­nu­na ka­dar fay­da­la­nı­yor, son­ra da o dev­le­tin al­tı­nı oy­ma­ya kal­kı­yor­su­nuz. İn­san­lık mı bu?

Bu dev­let çö­ker­se, ön­ce siz al­tın­da ka­lır ezi­lir­si­niz be­ hey ga­fil­ler!

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne dil uzat­ma­ya, bu dev­le­ti ya­ban­cı­la­ra şi­kâ­yet et­me­ye utan­mı­yor mu­su­nuz?

Vic­da­nı­nız na­sıl ra­zı olu­yor bu­na?

Ha, sa­hi… Vic­dan var mı siz­de, onu bil­mi­yo­rum!

* * *

Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın te­miz ve ma­sum gö­rü­nüş­lü yü­zü­nün ar­ka­sın­da, yü­re­ği kin­den ka­ra­mış bir ruh ya­tı­yor!

Se­çim­de, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir gi­bi kent­ler­de ona oy ve­ren bir kı­sım ah­mak­lar, bu­nu ye­ni ye­ni an­lı­yor.

PKK çe­te­si Gü­ney­do­ğu­’da sı­kış­tı­ğı için pa­ça­sı tu­tu­şan De­mir­taş, An­ka­ra­’nın te­rö­rist­ler­le mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­tul­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­lar­dan mü­da­hil ol­ma­la­rı­nı is­te­di, Ley­la Za­na da ona des­tek ver­di.

Utanç ve­ri­ci bir du­rum!

* * *

Mec­li­s’­te “Tür­k” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­dı­ğı için ye­mi­ni ge­çer­siz olan ve hâ­lâ ye­min et­me­yen HDP Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na, Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da­ki kon­fe­rans­ta, İm­ra­lı mah­kû­mu Öca­la­n’­ın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­te­di.

İlk adım­da Öca­la­n’­a öz­gür­lük, son­ra öz­yö­ne­tim, da­ha son­ra­ki aşa­ma­da ise ba­ğım­sız Kür­dis­tan!

On­la­rın bü­tün dert­le­ri, bü­tün ka­rın ağ­rı­la­rı bu!

Gü­ney­do­ğu­’da, al­da­tı­la­rak da­ğa çı­ka­rı­lan ve eli­ne si­lah ve­ri­lip PKK’­ya ka­tı­lan Kürt genç­le­ri ça­tış­ma­lar­da pa­tır pa­tır dü­şüp ölü­yor, ocak­lar sö­nü­yor, ai­le­ler kan ağ­lı­yor, bun­la­rın umu­run­da de­ğil!

He­men her gün, söz­le­riy­le, ey­lem­le­riy­le ya­sa­la­rı çiğ­ni­yor, suç iş­li­yor­lar! Dev­let, dev­let ise he­sap so­rar! He­sap so­rul­maz­sa, da­ha da azı­ta­cak­la­rı ke­sin!