Televizyon
07 Mayıs 2015 15:57 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 17:32

Serenay Sarıkaya Instagram'da ezdi geçti

2 sezondur rol aldığı 'Medcezir' dizisiyle gündemde olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya­ popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da diğer kadın oyuncuları geride bıraktı.

Neredeyse her attıkları adım merak edilen ünlü kadınlar, sosyal medyanın önemli enstrümanlarından biri olan Instagram’da da milyonların merceği altında. En çok takipçi sayısına sahip olan ünlüleri üç kategoride inceledik. İşte en çok merak edilenler...

Son dö­ne­min en po­pü­ler oyun­cu­la­rın­dan bi­ri olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya­’nın her gö­rün­tü­sü ade­ta li­ke re­ko­ru kı­rı­yor. Oyun­cu­lar ara­sın­da Ins­tag­ra­m’­ın şam­pi­yo­nu olan ün­lü oyun­cu,  Be­ren Sa­at, Nur­gül Ye­şil­çay ve Meryem Uzerli gi­bi önem­li ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­kı­yor. Gü­zel­li­ği ile de her­ke­si et­ki­le­yen Sa­rı­ka­ya, oyun­cu­lar ara­sın­da sos­yal med­ya­nın en çok ta­kip edi­len is­mi.

2) Si­nem Ko­bal: 1 mil­yon 300 bin

3) Meryem Uzerli:  884 bin

4) Be­ren Sa­at:  808 bin

5) Nur­gül Ye­şil­çay: 469 bin

ŞARKICILAR

DEMET AKALIN: 2 MİLYON 100 BİN

Ün­lü pop­çu­lar ara­sın­da zir­ve­yi 2 mil­yon 100 bin ta­kip­çi­siy­le De­met Aka­lın dol­du­ru­yor. Aka­lın, sos­yal med­ya­yı en ak­tif kul­la­nan­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. Tüm özel an­la­rı­nı pay­laş­ma­ya özen gös­te­ren ün­lü şar­kı­cı, ya­yın­la­dı­ğı fo­toğ­raf­la­rıy­la bin­ler­ce yo­rum ve li­ke alı­yor. Öy­le ki Aka­lı­n’­ın Ins­tag­ram üze­rin­den pa­ra ka­zan­dı­ğı, rek­lam içe­ren her pay­la­şı­mı için
8 bin li­ra al­dı­ğı ko­nu­şu­lu­yor.

2) Ha­di­se: 1 mil­yon 200 bin

3) Sı­la: 473 bin

4) Gül­şen: 353 bin

5) Han­de Ye­ner: 249 bin

SUNUCULAR

BURCU ESMERSOY: 1 MİLYON 600 BİN

Ek­ran­la­rın se­vi­len su­nu­cu­su Bur­cu Es­mer­soy, ta­kip­çi sa­yı­sıy­la en ya­kın ra­ki­bi Ece Er­ke­n’­e yüz­de 100 fark atı­yor. Ün­lü su­nu­cu da­ha çok git­ti­ği se­ya­hat­ler­den pay­laş­tı­ğı özel an­la­rı ve fo­toğ­raf­lar­la il­gi oda­ğı olu­yor.

2) Ece Er­ken: 783 bin

3) Öz­ge Ulu­soy: 511 bin

4) Öy­kü Ser­ter: 430 bin

5) Eb­ru Şal­lı: 417 bin

(BUGÜN)