Magazin
29 Eyl 2014 06:38 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:46

O mahalleyi terkettiler!

İki ay önce Birce Akalay’la evlenen Sarp Levendoğlu, aynı semtte yaşayan eski sevgilisi Demet Evgar yüzünden...

İki ay önce Birce Akalay’la evlenen Sarp Levendoğlu, aynı semtte yaşayan eski sevgilisi Demet Evgar yüzünden Asmalımescit’teki evini boşalttı

‘Küçük Ağa­’nın se­tin­de baş­la­yan bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le nok­ta­la­yan Sarp Le­ven­doğ­lu ve Bir­ce Aka­lay, iki ay ön­ce ni­kah ma­sa­sı­na otur­muş; çift, Le­ven­doğ­lu­’nun As­ma­lı­mes­ci­t’­te­ki evin­de ya­şa­ma­ya baş­la­mış­tı.
An­cak iki­li, ak­tö­rün ay­nı ma­hal­le­de otu­ran es­ki sev­gi­li­si De­met Ev­ga­r’­dan ra­hat­sız ol­du.

Aynı me­kan­lar­da denk gel­di­ği Ev­gar yü­zün­den key­fi ka­çan Aka­lay, eşi­ne ev­den ta­şın­ma­yı hat­ta sem­ti terk et­me­yi öner­di. Ev­ga­r’­ın piş­ti ol­duk­la­rı me­kan­da­ki ra­hat ta­vır­la­rı, ka­rar ver­me sü­re­ci­ni hız­lan­dır­dı. Ev­li­li­ği­nin olum­suz et­ki­le­neceğini dü­şü­nen Levendoğlu, As­ma­lı­mes­ci­t’­te­ki evi­ni bo­şalt­tı.