Magazin
19 Mar 2015 10:05 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 17:08

Bade İşcil ekranlara geri dönüyor

Evlendikten son­ra oyun­cu­lu­ğa ve­da eden Ba­de İş­çil ye­ni­den ek­ran­la­ra dö­ne­ce­ği­ni açık­la­dı.

Eşi­nin çok an­la­yış­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ba­de İş­çil, “Mal­koç set­le­re dön­me is­te­ği­me sı­cak ba­kı­yor. Ço­cu­ğum­la da ye­te­rin­ce va­kit ge­çir­di­ğim sü­re­ce oyun­cu­lu­ğu yap­mam­da sa­kın­ca yok. Birçok di­zi tek­li­fi var. Ye­ni se­zon­da ek­ran­lar­da ol­mak is­ti­yo­rum" de­di.

Kİ­LO­LA­RI VER­Dİ
Ha­mi­le­lik dö­ne­min­de al­dı­ğı ki­lo­la­rı ver­di­ği­ni be­lir­ten İş­çil, “Çok ha­re­ket­li­yim. Ça­ma­şır, be­bek, ma­ma der­ken gün ge­çi­yor. Di­zi bi­le iz­le­mi­yo­rum. Er­ken­den ya­tı­yo­rum­” de­di.