YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı (2)

- Kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan, bu kurumda iken firar edenler dahil hükümlülerin oy kullanamayacağına, ceza infaz kurumunda bulunan seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceğine karar verildi- Oy verme günü saat 18.00'e kadar..

GÜNCEL

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan, ceza infaz kurumunda iken firar edenler dahil hükümlülerin oy kullanamayacağına, ceza infaz kurumunda bulunan seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceğine karar verildi.

YSK'nın 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda, silah altında bulunan er-erbaş ve askeri öğrenciler ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oy kullanıp kullanmayacaklarına ilişkin 111 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Anayasanın 67. maddesinin beşinci fıkrasında, "Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır." hükmü ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Oy kullanamayacak olanlar" başlıklı 7. maddesinin 3 numaralı bendinde "Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Seçme hakkının Anayasanın "Temel haklar ve ödevler" başlıklı ikinci kısmının, "Siyasi haklar ve ödevler" başlıklı dördüncü bölümünde düzenlendiğine atıfta bulunulan kararda, Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahip olduğu ifade edilerek, beşinci fıkrada da "Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kuramlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." hükmü ile seçme hakkının istisnalarının gösterildiği belirtildi.

Kararda, benzer hükümlerin 298 sayılı kanunun 7 ile 8. maddelerinde de yinelendiği ve kimlerin oy kullanamayacaklarının açıklandığı bildirildi.

- Tutuklu seçmen listesi oluşturulması

YSK kararında, kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan, ceza infaz kurumunda iken firar edenler dahil hükümlülerin oy kullanamayacağı,ceza infaz kurumunda bulunan seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceği aktarıldı.

Kararda, "Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenlerin, ceza infaz kurumu yönetimi aracılığı ile ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri halinde, kesinleşen seçmen kütüklerinde kayıtlı olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesine dahil edilmeleri gerektiğine,13 Nisan tarihine kadar yeni kurulan ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar için de tutuklu seçmen listesi oluşturulacağı" ifadelerine yer verildi.

Seçim takvimine göre, 13 Nisan itibarıyla kesinleşecek olan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabileceklerinin belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

"Kişilerin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken hak yoksunluklarına ilişkin mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, ceza infaz kurumuna henüz alınmayan veya ceza infaz kurumuna alındıktan sonra koşullu olarak salıverilen ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle salıverilen ancak hak ederek salıverilme süresi dolmayan hükümlüler ile mahkemesince uzun süreli de olsa hapis cezası ertelenen veya cezası infaz edilmekte iken hastalığından dolayı cezasının infazı geri bırakılan hükümlülerin, ceza infaz kurumunda bulunmamaları nedeniyle, bu süre içinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanmalarının mümkün olduğuna,4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen, 'Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır' hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı kanunun 471. maddesinde yer alan, 'Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar' hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ereceğinden bu süre içinde yapılacak seçimlerde oy kullanabileceklerine..."

- Seçim yasakları

YSK'nın 108 sayılı kararına göre ise 298 sayılı kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 16 Nisan Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılamayacak, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, 5237 sayılı kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ilgili bentlerde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

298 sayılı kanunun 80. maddesi gereğince, oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından halk oylaması ve halk oylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

18.00-21.00 saatlerinde radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından halk oylaması ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

- SEÇSİS ve SSPS esasları belirlendi

YSK'nın Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS)-Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminin (SSPS) kullanımına ilişkin usul ve esaslarla ilgili genelge de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, halk oylaması günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak.

SSPS Web Sitesine ve Web Servisine erişim, seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilere oy verme günü saat 17.00 itibarıyla, diğer partilere ise yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren sağlanacak. SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

SSPS hizmetine Web Sitesi ve Web Servis metotları ile her metodun kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilecek. Siyasi parti, Web Servis metodu ile sandık sonuçlarına, Web Sitesi metodu ile sandık sonuçlarına ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek.

Halk oylaması günü siyasi parti, sandık sonuçlarını SSPS Web Sitesi kullanıcısı ve SSPS Web Servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak.

Ayrıca talep halinde imzalı tutanaklar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü (SKGM) tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilecek. Bu şekilde temin edilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden ilgili siyasi partiler sorumlu olacak. Siyasi partiler, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile "ftp" yöntemiyle ulaşabilecek.

Siyasi partilerin SSPS'den yararlanabilmek için SKGM'den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmaları gerekecek. Ayrıca bilişim altyapılarını da hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

Bu bağlamda, siyasi parti genel merkezinde en az 2 Mbps hızında internet bağlantısı olması gerekecek. Güvenlik denetimi amacıyla da siyasi parti genel merkezinden YSK'ya bağlanacak uç bilgisayarların statik IP adreslerini YSK'ya bildirmeleri gerekecek. İlgili IP adresinden YSK-SSPS'ye çevrim içi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumlu tutulacak.

- Siyasi partilere elektronik ortamda verilecek

YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki bütün süreçleri kayıt altına alıp denetleyecek. Ayrıca, siyasi parti genel merkezleri, Siyasi Parti Portalı ve YSK-SSPS Web Servis hizmetini kullanmak üzere sadece bir kullanıcı belirleyecek.

Genelgede SSPS talep formuna ilişkin esaslara da yer verildi. Buna göre, siyasi parti genel merkezleri, SSPS Web Sitesi kullanıcısı olarak en çok 9 kullanıcı belirleyebilecek. Bu 9 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile YSK-SKGM'ye bildirilecek.

Siyasi partilerin bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilecek. Kullanıcı sisteme ilk giriş yaptığında, verilen şifreyi değiştirmesi gerekecek. Kullanıcı şifresini değiştirmezse sağlanan hizmetlerden yararlanamayacak.

Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS'e işlenen sandık sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar, YSK-Portalına aktarılacak ve siyasi partiler, SSPS ile bu verilere erişebilecek. Buna göre, sandık sonuçları, sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve aynı formatta saklanabilecek.

SSPS Web Sitesi veya Web Servisi hizmetinden yararlanacak olan siyasi partiler ile test çalışmaları yürütülecek ve SSPS Kullanıcı El Kitabı ile SSPS Web sitesi/Web Servisi Kullanıcı El Kitabı ilgili siyasi partilere manyetik veya elektronik ortamda verilecek.

(Sürecek)

Etiketler :
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
 • Hürriyet Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Habertürk Gazetesi
 • Posta Gazetesi
Diğer gazeteler için tıklayınız

RATING( 25 Mayıs 2018 Cuma )

# PROGRAM RT SH
AB GRUBU
 • 1ISTANBULLU GELIN8.9523.8
 • 2FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA...6.9126.41
 • 3SURVIVOR5.715.15
 • 4PAYITAHT ABDULHAMID5.1413.15
 • 5ARKA SOKAKLAR3.819.84
 • 6ISTANBULLU GELIN (OZET)3.7811.42
 • 7PAYITAHT ABDULHAMID (OZET)3.449.74
 • 8YEMEKTEYIZ3.3418.18
 • 9SURVIVOR EKSTRA3.2912.96
 • 10SPOR GUNDEMI2.910.05
>tümü için tıklayın
TOTAL
 • 1ARKA SOKAKLAR7.318.67
 • 2SURVIVOR6.3416.71
 • 3ISTANBULLU GELIN6.216.43
 • 4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA...5.7119.83
 • 5PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE...4.8414.39
 • 6IMSAK VAKITLERI4.4612.51
 • 7ASK VE MAVI4.2910.99
 • 8ARKA SOKAKLAR (OZET)3.811.19
 • 9ATV ANA HABER3.6312.63
 • 10HAVA DURUMU3.2410.45
tümü için tıklayın

TİRAJ( 30 Nisan 2018 - 07 Mayıs 2018 )

# GAZETE BU HAFTA GEÇEN HAFTA
 • 1SABAH311.156311.717
 • 2HÜRRİYET299.575301.857
 • 3SÖZCÜ284.229283.697
 • 4POSTA221.078221.727
 • 5HABERTÜRK203.541204.213
 • 6TÜRKİYE134.103134.932
 • 7MİLLİYET129.520129.430
 • 8PAS FOTOMAÇ127.593127.681
 • 9TAKVİM116.961116.956
 • 10YENİ ŞAFAK111.142111.550
>tümü için tıklayın

MEDYARADAR FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER