Ekonomiyle ilgili "torba tasarı" TBMM'de (2)

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu yıl uygulanan asgari ücret desteği, 2017'de de devam edecek- Tasarıyla denizcilik sektörünün gelişmesini, yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmeye yönelik düzenlemeler getiriliyor- Yurt dışında bulunan yat, kotra, tekne ve...

POLİTİKA

TBMM (AA) - Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu yıl uygulanan asgari ücret desteği, 2017'de de devam edecek.

TBMM Başkanlığına sunulan tasarı, Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapıyor.

Tasarıya göre kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarının uygulanmasında, el koyma işlemi bu araçların kayıtlı bulunduğu sicileşerh verilmek suretiyle de olabilecek.

Bu araçlarla ilgili olarak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden 6. ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabındaödenen ÖTV'nin yüzde 25'ine tekabül eden tutarın, hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte 1 ay içinde ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılacak. El konulan araç, sahibine iade edilecek.

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile ilgili olarak, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda, bu oran yüzde 15 olarak uygulanacak.

Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için bu düzenleme kapsamında başvurular kabul edilmeyecek.

Tasarıyla, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamaları yeniden düzenleniyor.

Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine, harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine, fonlara tabi tutulmayacak.

Kapsama giren gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicili'nden terkin edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışı gibi hallerde de kazanç istisnası uygulanacak. Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranacak.

Tasarıyla, istisna hükümlerinin, kapsama giren gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışı aşamasında da uygulanmasına imkan sağlanıyor.

Söz konusu istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları bu istisnalar dolayısıyla geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlar; açılmış davalardan feragat edilmesi şartıyla vazgeçilecek. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilenler ise red ve iade edilmeyecek.

-Erken ödenen devlet katkısı

Tasarıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na ek bir madde de ekleniyor. Erken ödenen devletkatkısına uygulanacakmalimüeyyideler belirleniyor.

Katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte devlet katkısı hesaplaması nedeniyle erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Müsteşarlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için belirtilen gecikme zammı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanacak.

Hesaplanan bedelin, devlet katkısının Müsteşarlıkça ödenmesi gereken tarihten şirketin ödeme yaptığı tarihe kadar, gecikme zammı oranına göre hesaplananfaiziyle ödenmesi gerektiği, emeklilik gözetim merkezi tarafından şirkete ve şirketin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na eklenen fıkrayla da yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş katkı paylarına da aynı hükümün uygulanması sağlanacak.

-Hazineye ait taşınmazlar

31 Aralık 2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan Hazineyeait taşınmazların bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafından daöncelikle üzerinde ev, işyeri gibi yapı yapan vatandaşlara rayiç bedel üzerinden doğrudan, ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile satılmasına yönelik uygulamada, tarih 19 Temmuz 2003 olarak değiştiriliyor. Böylece 31 Aralık 2000 ile 19 Temmuz 2003 tarihleri arasındaki dönemde Hazine taşınmazları üzerinde ev, işyeri gibi yapı yapan vatandaşlar da bu hükümlerden yararlanması sağlanıyor.

DSİ tarafından 1 Ocak 2015 tarihinden önce TL olarak Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan sulama ve içmesuyu yapım işlerinde kullanılan boruların piyasa fiyatlarında öngörülemeyen artışlar meydana gelmesi sebebiyle ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki imalatların boru girdileri için uygulanacak ilave fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları tespite, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Tasarıya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 28 Mart 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararı kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'ye olan borçları düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak belirlenen tutar üzerinden Müsteşarlığa nakledilecek.

Müsteşarlık, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlığa olan ve diğer Hazine alacağı kapsamında izlenen borçlarını da bu çerçevede nakledilen tutardan takas ederek mahsup işlemini gerçekleştirecek.

Bu şekilde yapılacak nakil, takas ve mahsup işlemleri sonrasında oluşan bakiye tutarın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakan tarafından belirlenecek ve bu tutar Müsteşarlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, düzenleme kapsamında gerçekleştirilen nakil, takas ve mahsup işlemlerinden sonra bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapacak. Nakil, takas ve mahsup işlemleri, Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Tasarıyla, işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteği 2017 yılında da devam ettirilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettikleri kazançları ile bu kapsamda aynı şartları haiz birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranını indirimli uygulatma ve indirim oranını farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna, usul ve esasları belirleme hususunda ise Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

-Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerine ilişkin düzenleme

Tasarıda, yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar belirleniyor.

Buna göre düzenlemenin girdiği tarih yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile yolcu ve gezinti gemileri, yatlar ve diğer eğlence, spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar kapsamında yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'de bulunan gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikalinden veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Bunların Türkiye'ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarından istisna edilmesi sağlanacak. Ancak söz konusu gemilerin Türkiye'de bağlama kütüğüne kaydı nedeniyle bağlama kütüğü ruhsatnamelerine ilişkin harçlar alınacak.

Düzenleme ile ayrıca, kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacak.

(Bitti)

Etiketler :
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
 • Hürriyet Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Habertürk Gazetesi
 • Posta Gazetesi
Diğer gazeteler için tıklayınız

RATING( 16 Aralık 2017 Cumartesi )

# PROGRAM RT SH
AB GRUBU
 • 1GULBIN TOSUN ILE FOX ANA...5.8317.83
 • 2FAZILET HANIM VE KIZLARI5.112.67
 • 3O SES TURKIYE4.9612.43
 • 4KALBIMDEKI DENIZ4.4811.21
 • 5KALK GIDELIM4.3210.6
 • 6HABER ONU3.1711.18
 • 7BAHTIYAR OLMEZ3.127.79
 • 8YENI GELIN3.047.59
 • 9O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR38.37
 • 10KALBIMDEKI DENIZ (OZET)2.897.79
>tümü için tıklayın
TOTAL
 • 1YENI GELIN7.0916.22
 • 2FAZILET HANIM VE KIZLARI5.7613.09
 • 3YENI GELIN (OZET)5.5513.22
 • 4KALBIMDEKI DENIZ5.512.57
 • 5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA...5.4114.65
 • 6SHOW ANA HABER5.3314.44
 • 7HABER ONU4.4212.82
 • 8O SES TURKIYE4.189.61
 • 9BAHTIYAR OLMEZ3.848.76
 • 10FAZILET HANIM VE KIZLARI...3.79.03
tümü için tıklayın

TİRAJ( 13 Kasım 2017 - 20 Kasım 2017 )

# GAZETE BU HAFTA GEÇEN HAFTA
 • 1HÜRRİYET312.464314.387
 • 2SABAH303.177302.615
 • 3SÖZCÜ266.334271.627
 • 4POSTA251.676255.238
 • 5HABERTÜRK208.842207.304
 • 6TÜRKİYE131.327131.023
 • 7MİLLİYET129.679130.072
 • 8PAS FOTOMAÇ126.739124.802
 • 9TAKVİM118.798118.383
 • 10YENİ ŞAFAK110.879111.409
>tümü için tıklayın

MEDYARADAR FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER
  HAFTANIN FİLMLERİ
  Cine Radar
  Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler: 4'ü yerli 8 film vizyonda!Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler: 4'ü yerli 8 film vizyonda!
  Bu hafta 8 film vizyona giriyor!Bu hafta 8 film vizyona giriyor!
  Bu hafta ne izlesek diyenlere: 9 yeni film vizyona giriyor!Bu hafta ne izlesek diyenlere: 9 yeni film vizyona giriyor!
  Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona giriyorBu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona giriyor
  Bu hafta ne izlesek diyenlere: 7 yeni film vizyona giriyor!Bu hafta ne izlesek diyenlere: 7 yeni film vizyona giriyor!