"Yatılılık, bursluluk ve okul pansiyonlarına" düzenleme

- "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı- Yönetmeliğe göre öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurt dışına giden ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin bursluluğu, ortaöğretim...

GÜNCEL

ANKARA (AA) - "Mi̇lli Eği̇ti̇m Bakanlığına Bağlı Resmi̇ Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansi̇yonları Yönetmeli̇ği̇" yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik kapsamında, her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının yüzde 10'u "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler ile Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" veya bu kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddeleri ile 5510 sayılı kanun kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocuklara ayrıldı.

Kontenjanların yüzde 5'i bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden sözleşmeli öğretmenlerin çocuklarına, yüzde 5'i de bulunduğu yerde özel eğitim ortaokulu bulunmayan velilerin çocuklarına ayrıldı.

Merkezi Sistem Sınav Komisyonunca belirlenen; parasız yatılılık ve burslulukla ilgili sınav, tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerinin Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak e-kılavuzla duyurulacağı hükme bağlandı.

- Parasız yatılılığa yerleştirme işlemleri 31 Aralık'a kadar

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren çocukların sınavsız olarak doğrudan pansiyona yerleştirileceklerine de yönetmelikte yer verildi.

Ortaöğretim kademesindeki özel eğitim meslek liselerinde yatılılığa yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Boş kontenjan kalması halinde; öncelikle okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bağlı diğer ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yine boş kontenjan kalması halinde ise diğer genel müdürlüklere bağlı ortaöğretim kurumlarının öğrencileri, aynı esaslar çerçevesinde il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından parasız veya paralı yatılı olarak yerleştirileceği hükme bağlandı.

Parasız yatılılığa yerleştirme işlemleri her yıl MEB tarafından belirlenen tarihten başlayıp aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak.

Bakanlıkça 31 Aralık tarihinden sonra açılan pansiyonlara ise nisan ayının son iş günü mesai bitimine kadar parasız yatılı öğrenci yerleştirilebilecek.

Yatılı öğrencinin yatılılığı; naklin yapıldığı okul pansiyonunda açık kontenjan bulunması halinde bu pansiyonda, açık kontenjan bulunmaması halinde ise il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından yerleştirildiği pansiyonda devam edecek.

Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığı, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması halinde sona erecek.

Aynı yerleşim birimindeki pansiyonlar arasındaki nakil işlemleri pansiyonların kapasite ve açık kontenjanları dikkate alınarak il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilecek.

- Burslu öğrencilerin parasız yatılılığı sınavsız yapılacak

Yönetmelikle, okul değiştirme cezası alan yatılı öğrenciler, il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından durumlarına uygun başka bir pansiyona yerleştirilecek.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilecek.

Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde gerçekleşecek.

Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren temmuz ayı yerine eylül ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuran öğrencilerin geçişlerinde sınav şartı ve süre kaydı aranmadan, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulacak, geçişleri ise bakanlıkça yapılacak.

Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu orta öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam edecek.

Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam edeceği hükme bağlandı.

Daha önceki hükümlere ek olarak yeni getirilen hükümle; özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran, açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar ile özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar ile öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurt dışına giden ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin bursluluğu, ortaöğretim öğrencilerinin ise yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilecek.

- Parasız yatılı öğrencilerinin bursları e-Burs'tan iptal edilecek

Öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulacak, öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam edecek.

Ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı yerleştirilen bu öğrencilerin burslulukları okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden iptal edilecek.

Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılacağı, yapılan itirazların 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl eylül ayının başında ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerine, 2200 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

- Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam hatip öğrencilerine harçlık

Ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu öğrencilerine 225, ortaöğretim öğrencilerine 275 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yabancı uyruklu öğrencilere ise anılan tutarın bir buçuk katı kadar, öğrenimi süresince yaz tatiline rastlayan aylar da dahil olmak üzere, her ay harçlık ödenecek.

Pansiyonda kalacak öğrenci sayısı kırk yerine elliden az olması halinde okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilecek.

Yönetmeliğe pansiyonlarda görev yapmak üzere, okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerde sınırlı olmak üzere, yatılı öğrencilerim eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmene "belletici öğretmen", gece görev yapan öğretmene ise "nöbetçi belletici öğretmenlik" uygulaması getirildi.

Pansiyonlarda bakanlıkça izin verilenler hariç yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 35'inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilenler dışında kimse barındırılamayacak.

Ancak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmet içi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanlar, mülki idare amiri onayına bağlı olarak okul pansiyon ücretinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (M) cetvelinde belirtilen miktarın günlük maliyeti üzerinden hesaplanan bedelini ödemek kaydıyla geçici olarak barındırılabilecek.

Okul müdürü tarafından milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla, okula çağrılan veya okulu ziyaret eden yatılı öğrenci velileri iki günü geçmemek üzere öğrencilerin barındıkları mekanlardan bağımsız olacak şekilde okul pansiyonundan ücretsiz olarak yararlandırılabilecek.

Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi işlemlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yürütülecek.

Ortaöğretim pansiyonlarında disiplin işlemlerinin, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, yatılı bölge ortaokulu, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu pansiyonlarındaki öğrencilerin olumsuz davranışlarına ilişkin iş ve işlemler ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.

Yatılı öğrencilere ders yılı içerisinde velisinin yazılı isteği ve okul yönetiminin uygun görmesi halinde evci ve çarşı izni verilebileceği, yatılı bölge ortaokulu, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokullarında evci çıkacak öğrencilerin okul yönetimince velilerine teslim edilecek.

Okul yönetimi, okul-aile birliği ile iş birliği yaparak 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında okul pansiyonunda konaklamayla ilgili düzenleme yapabilecek.

- Pansiyonların tahsisi valinin teklifi, MEB'in onayı ile yapılacak

Pansiyon binasının başka bir amaçla kullanılması veya başka bir kurum ve kuruluşça işletilmesi, valilik teklifi üzerine ilgili kurum ve kuruluş ile pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu bakanlık birimi arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

Öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle ilgili mevzuatına göre kapatılmasına karar verilen pansiyonların, başka bir kamu kurum ve kuruluşuna devir veya tahsis edilebileceği belirtildi.

Pansiyonların tahsisi veya devri valiliğin teklifi üzerine bakanlık onayı ile yapılabilecek.

Pansiyonlu okulun müdür başyardımcısı pansiyonla ilgili iş ve işlemlerden; uhdesinde yer alanları yürütür, diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlayacağı hükme bağlandı.

- Pansiyonlarda belletici öğretmen ve nöbetçi öğretmen uygulaması

Özel eğitim okulları pansiyonlarında 50 öğrenciye kadar 2, 51 ve üzeri sayıda öğrenci için 3 belletici ve nöbetçi belletici öğretmen, diğer okul pansiyonlarında 100 öğrenciye kadar 2, 101 ve üzeri sayıda öğrenci için 3 belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esas alınacak.

- Otel gibi pansiyonlar geliyor

Pansiyonlardaki sağlıkla ilgili iş ve işlemler Sağlık Bakanlığı ile MEB arasında yapılacak protokol esasları doğrultusunda yürütülecek.

Pansiyonlarda en az sekiz çeşit olmak üzere açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam öğünlerinde en az dört çeşit yemek, ayrıca en az iki çeşit olmak üzere ara öğün verilecek.

Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (M) cetveli ile tespit edilen ücret alınacak, parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden devlet tarafından karşılanacak.

Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit kayıt olduğu gün yerine eylül, ikinci, üçüncü ve dördüncü taksitler ise kasım, ocak ve mart aylarının ilk on gün yerine son iş gününe kadar ödenmek kaydıyla dört taksitte alınacak.

Pansiyonların bağlı bulundukları okulların müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için kişi başına düşen günlük ücretin yüzde 55'ini, maarif müfettişleri ve bakanlıkça görevlendirilenler ile diğer okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları, günlük tabela ücretinin tamamını ödeyerek pansiyonda yemek yiyebilecek.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinden parasız yatılı öğrenim görmek isteyenler il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek bir önceki öğretim yılı yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne göre cinsiyetlerine uygun okul pansiyonlarının boş kontenjanlarına yerleştirilecek.

Etiketler :
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
 • Hürriyet Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Sözcü Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Habertürk Gazetesi
 • Posta Gazetesi
Diğer gazeteler için tıklayınız

RATING( 21 Mayıs 2018 Pazartesi )

# PROGRAM RT SH
AB GRUBU
 • 1CUKUR8.4921.27
 • 2YASAK ELMA6.716.78
 • 3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA...6.1823.6
 • 4SURVIVOR5.9215.16
 • 5SOZ4.8812.2
 • 6CUKUR (OZET)4.0210.75
 • 7YEMEKTEYIZ3.6419.4
 • 8YASAK ELMA (OZET)3.5610.38
 • 9SOZ (OZET)3.469.78
 • 10SIYAH BEYAZ ASK3.047.65
>tümü için tıklayın
TOTAL
 • 1SOZ7.4418.61
 • 2CUKUR6.3315.87
 • 3SURVIVOR5.9515.21
 • 4YASAK ELMA5.814.55
 • 5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA...5.2818.67
 • 6PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE...4.613.07
 • 7SOZ (OZET)4.111.12
 • 8CUKUR (OZET)3.489.15
 • 9YASAK ELMA (OZET)3.279.04
 • 10SIYAH BEYAZ ASK3.087.74
tümü için tıklayın

TİRAJ( 09 Nisan 2018 - 16 Nisan 2018 )

# GAZETE BU HAFTA GEÇEN HAFTA
 • 1SABAH309.453306.748
 • 2HÜRRİYET303.310304.369
 • 3SÖZCÜ271.378271.479
 • 4POSTA224.199227.182
 • 5HABERTÜRK205.043204.404
 • 6TÜRKİYE133.896133.782
 • 7MİLLİYET129.529129.557
 • 8PAS FOTOMAÇ127.737128.468
 • 9TAKVİM115.249116.006
 • 10YENİ ŞAFAK111.077111.110
>tümü için tıklayın

MEDYARADAR FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER